FNC và các hoạt động từ thiện 2011

Với tiêu chí hoạt động là tạo ra các giá trị thật cho cộng đồng và xã hội, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, công ty FNC luôn quan tâm đến các hoạt động từ thiện xã hội. Dưới đây, là các hoạt động từ thiện mà FNC đã tiến hành trong năm 2011.

 

Bài viết khác: